Ispit za stečajne upravnike - Federalno ministarstvo pravde

Obavijest za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja/upravnika

Obavještavaju se kandidati koji su zainteresirani za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja da je Povjerenstvo / Komisija za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja / upravnika započelo s radom.

UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA:

Stručni ispit za stečajnog upravitelja/upravnika mogu polagati osobe koje imaju završen ekonomski, pravni ili fakultet tehničkog smjera i to sedmi stupanj visokog obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja i radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina.

ISPITNE OBLASTI:

Stručni ispit se polaže usmeno pred Povjerenstvom / Komisijom iz slijedećih oblasti:

  1. Stečajno pravo;
  2. Osnove građanskog i gospodarskog / privrednog prava;
  3. Radno pravo
  4. Osnove računovodstva i financija.

Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit ne polažu ispit iz oblasti Osnove građanskog, gospodarskog / privrednog prava i radno pravo.

Kandidati koji imaju zvanje certificirani računovođa (CR) ili ovlašteni revozor (OR) iz članka 6. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ne polažu ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.

Prilikom podnošenja zahtjeva za polaganje stručnog ispita, kandidati su dužni priložiti dokaz o položenom pravosudnom ispitu, odnosno certifikat za certificiranog računovođu ili licencu (dozvolu za rad) za ovlaštenog revizora.

EDUKACIJA KADIDATA:

Federalno ministarstvo pravde će za zainteresirane kandidate koji namjeravaju polagati stručni ispit, organizirati i provesti pripremnu edukaciju za polaganje stručnog ispita.

Pripremna edukacija ne predstavlja uvjet za pristupanje stručnom ispitu i provodi se o trošku kandidata.

Po prijemu rješenja o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja / upravnika, a  prije određivanja termina za polaganje, kandidat je dužan izvršiti uplatu utvrđenog iznosa na Jedinstveni račun riznice / trezora Federacije Bosne i Hercegovine, depozitni račun kod Union banke d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98, vrsta prihoda: 722591, općina: 077, proračunska / budžetska organizacija: 1501001, i o tome dostaviti dokaz Federalnom ministarstvu pravde – tajniku / sekretaru Povjerenstva / Komisije.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA:

Zahtjev mora sadržavati podatke o kandidatu.
U zahtjevu, kandidat je dužan navesti želi li pohađati pripremnu edukaciju, a u cilju organiziranja pripremne edukacije.
Uz zahtjev se prilaže dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se na adresu:

Federalno ministarstvo pravde
Valtera Perića broj 15
71 000 Sarajevo

s naznakom „Povjerenstvo / Komisija za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja / upravnika“

Sve dodatne informacije, vezane za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja / upravnika možete dobiti i na broj telefona: 033-213-151.  Kontakt osobe: predsjednica Mersiha Udovčić (mersiha.udovcic@fmp.gov.ba) i tajnik Anja Galić (anja.galic@fmp.gov.ba).