Ispit za stečajne upravnike - Federalno ministarstvo pravde

Ispit za stečajne upravnike

STRUČNI ISPIT ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA,

EDUKACIJA KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA I PERMANENTNA EDUKACIJA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE


Stručni ispit za stečajnog upravnika je stručni ispit koji polažu osobe radi stjecanja uvjeta za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uvjetovano položenim stručnim ispitom za stečajnog upravnika, na osnovu i u okviru člana 23. stav 2. i člana 236. stav 1. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 32/04 i 42/06) i člana 2. Pravilnika o uvjetima, načinu polaganja, programu stručnog ispita za stečajnog upravnika i stručnom usavršavanju stečajnih upravnika („Službene novine Federacije BiH“, broj 05/15).

Stručni ispit mogu polagati osobe koje su prije reforme visokog obrazovanja stekle visoku stručnu spremu (VII stepen) i osobe koje su po obrazovnom sistemu prema Bolonjskom procesu završile četverogodišnji studij na fakultetima u Bosni i Hercegovini, pod uvjetom da su stekle najmanje 240 ECTS bodova, a nakon diplomiranja imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Prijava mora sadržavati podatke o kandidatu s naznakom JMBG. 

Uz prijavu se prilaže dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu. 

Ministarstvo donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uvjete. 

Ispit se polaže u okviru Programa stručnog ispita iz čl. 20. do 22. navedenog pravilnika, koji sadrži pravne izvore za slijedeće predmete:

Stečajno pravo;
Osnove građanskog i privrednog prava;
Osnove računovodstva i finansija.
Rješenjem federalnog ministra pravde uplaćuje se naknada za polaganje stručnog ispita i za edukaciju i permanentnu edukaciju, u slijedećim iznosima

za polaganje cijelog ispita u iznosu od 600,00 KM,
za polaganje popravnog ispita u iznosu od 300,00 KM,
za edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika 600,00 KM i
za edukaciju stečajnih upravnika sa Liste stečajnih upravnika 300,00 KM.
Naprijed navedeni troškovi uplaćuju se prije pristupanja polaganju stručnog ispita, odnosno edukacije i permanentne edukacije, i to na:


Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde),

Svrha doznake:                   polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja,

Račun broj:                       102-050-00001066-98 kod UNION BANKE

Vrsta prihoda:                    722591

Općina:                             077

Proračunska organizacija:    15010001


a što se dokazuje prilaganjem petog primjerka virmana o uplati koji se deponuje u spisu zahtjeva za odobravanje polaganja stručnog ispita.


Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganju ispita, odnosno edukacije, a dokaz o uplati se predaje sekretaru Komisije neposredno prije pristupanja ispitu, odnosno edukaciji.