Ispit za sudske tumače - Federalno ministarstvo pravde

Uputstvo o uplati za polaganje ispita za stalnog sudskog tumača

Iznos od 550,00 KM
Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde),
Svrha doznake :                        Uplata za polaganje ispita.
Račun broj :                             102-050-00001066-98 kod UNION BANKE.
Vrsta prihoda :                         722591
Općina :                                    077
Budžetska organizacija :         1501001          

Uputstvo o uplati za produženje riješenja o postavljenu za stalnog sudskog tumača

Iznos od 200,00 KM
Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde),
Svrha doznake :                        Produženje rješenja za stalnog sudskog tumača.
Račun broj :                             102-050-00001066-98 kod UNION BANKE.
Vrsta prihoda :                         722591
Općina :                                    077
Budžetska organizacija :         1501001