Ispit za zatvorsku stražu - Federalno ministarstvo pravde

Ispit za zatvorsku stražu

Na osnovu člana 138. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 44/98, 42/99 i 12/09) stručni odgajateljski ispit i stručni ispit zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora dužni su polagati odgajatelji i osobe koje se prvi put primaju u službu osiguranja kao pripravnici stražari. Pripravnik je dužan u roku od tri mjeseca po isteku pripravničkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za zvanje stražara. Stručni odgajateljski ispit i stručni ispit zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora polaže se usmeno pred komisijom koju imenuje federalni ministar pravde.

Ispit se polaže u okviru Programa stručnog odgajateljskog ispita i stručnog ispita zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/04) a koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet.
 
Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata koji se podnosi ustanovi u kojoj je kandidat zaposlen. Pismeni zahtjev podnosi se Federalnom ministarstvu pravde, a uz zahtjev se prilaže:
 
·         Uvjerenje o završenoj školskoj spremi;
·         Uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu i
·         Uvjerenje o uspješno završenoj praktičnoj obuci pripravnika – stražara.
 
Ministarstvo rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju uslove, te pismeno obavještava kandidate o terminu održavanja ispita.
 

Visina naknade za troškove polaganja stručnog odgajateljskog i ispita zatvorskih policajaca – stražara iznosi 400,00 KM za cijeli ispit. Popravni ispit se plaća 100,00 KM po predmetu. Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru/tajniku Komisije neposredno prije pristupanja ispitu. Uplata troškova za polaganje stručnog odgajateljskog i ispita zatvorskih policajaca – stražara se vrši na sljedeći način:

Primatelj:  Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde)
Račun primatelja broj:     102-050-00001066-98 kod Union banke
Svrha doznake:           Polaganje stražarskog ispita
Vrsta prihoda:             722591
Općina:                             077
Proračunska/budžetska organizacija: 1501001
U polje „poziv na broj“ obavezno upisati broj:  3005224300

 
NAPOMENA: NEPRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE NEĆE BITI PRIHVAĆENE KAO DOKAZ O UPLATI I KANDIDAT NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA.