Pravosudni ispit - Federalno ministarstvo pravde

Pravosudni ispit

OPŠTA PRIMJENA ISPITA

Pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini moguće je polagati na nivou države Bosne i Hercegovine, te entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Bez obzira na mjesto polaganja Pravosudnog ispita, ispit vrijedi za čitavu teritoriju države Bosne i Hercegovine.

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici radi stjecanja uslova za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom.

 


USLOVI ZA POLAGANJE

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o pravosudnom ispitu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 35/98 i 29/03), ispit mogu polagati lica koja su kao diplomirani pravnici radili najmanje dvije godine na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu ili u advokatskoj kancelariji, kao i diplomirani pravnici koji su po ranijim propisima radili najmanje dvije godine u redovnom ili vojnom sudu, javnom ili vojnom tužilaštvu i javnom ili vojnom pravobranilaštvu. Pod uslovima opisanim u članu 2. stav 1. Zakona o pravosudnom ispitu, ispit mogu polagati i pripravnici volonteri.

 

PRIJAVA ISPITA

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se neposredno ili poštom Federalnom ministarstvu pravde. Uz prijavu kandidat podnosi dokaze o završenom pravnom fakultetu (ovjerena preslika diplome) i provedenom radu na pravnim poslovima. Uvjerenje o provedenom radu za pripravnike volontere izdaje predsjednik suda, odnosno advokatska komora kod koje je osoba upisana u imenik kao odvjetnički pripravnik.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit se polaže u okviru Programa pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/16) koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet iz člana 4. stav 4. Zakona o pravosudnom ispitu. Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita koje se sastoji od predsjednika i četiri člana sa liste ispitivača, a imenuje je federalni ministar pravde.


MATERIJA ZA PRIPREMU ISPITA

Programom pravosudnog ispita utvrđeno je gradivo, pravni izvori i literatura na osnovu kojih se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava, a usmeni dio iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

 

NAKNADA ZA POLAGANJE

Pravilnikom o naknadama za rad u povjerenstvu za polaganje pravosudnog ispita federalnog ministra pravde broj 01-2-814/17 od 23.02.2017.godine, uplaćuje se naknada za polaganje pravosudnog ispita u sljedećim iznosima


880,00 KM - cijeli ispit

440,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta s JEDNIM PISEMNIM RADOM

400,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta bez pismenog rada

300,00 KM - popravni ispit iz jednog predmeta s pismenim radom

250,00 KM - popravni ispiti iz jednog predmeta bez pismenog rada

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE NAKNADE

Primatelj:  Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde)

Račun primatelja broj:     102-050-00001066-98 kod Union banke

Iznos uplate: 880,00 KM

Svrha doznake:           Polaganje pravosudnog ispita (Komisija za polaganje pravosudnog ispita)
Vrsta prihoda:               722591
Općina:                             077
Proračunska/budžetska organizacija: 1501001
U polje „poziv na broj“ obavezno upisati broj:  3005224300


Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru Komisije neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.

 

Informacije u vezi pravosudnog ispita, kandidati mogu dobiti svakim radnim danom putem sljedećih kontakt osoba:

Anja Galić, tajnik Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita

E-mail: anja.galic@fmp.gov.ba
Tel.: 033 213 151, lok. 353

 

Semir Huremović, zamjenik tajnika Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita

E-mail: semir.huremovic@fmp.gov.ba
Tel.: 033 213 151, lok. 362