Izašao je novi broj časopisa Pravna misao - Federalno ministarstvo pravde

Izašao je novi broj časopisa Pravna misao

20.04.2023 09:59 by Urednik

Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji!

Prvi dvobroj u 2023. godini obuvata više radova, od kojih jedan kao pregledni naučni članak, dok se ostali tekstovi odnose na aktuelne zakonodavne projektne aktivnosti, prikaze knjiga, sudsku praksu, te pregled sadržaja i registar autora – saradnika časopisa “Pravna misao” u 2022. godini. Pregledni naučni rad pod naslovom “Raspolaganja stranaka u klasičnoj germanskoj parnici” analizira domete raspolaganja stranaka u germanskoj parnici, pri čemu su kao osnov uzeti njemački Zakonik o parničnom postupku iz 1879. godine i austrijski Zakonik o parničnom postupku iz 1895. godine. Riječ je o zakonicima koji su svojevremeno svojim naprednim rješenjima doveli do velikog iskoraka u procesnom pravu, te su, iako novelirani i mijenjani, i danas na snazi. Mnoštvo principa modernog sudovanja koji su uspostavljeni upravo ovim zakonicima s vremenom je pronašlo mjesto u zakonodavstvima različitih zemalja, pa tako i u našem. S tim u vezi, u članku se raspravlja pitanje mjesta i uloge dispozicione maksime u njemačkoj parnici, te u tom smislu daje osvrt na osnovna, klasična i postklasična shvatanja o raspolaganju stranaka i ulozi suda u parničnom postupku. Pored navedenog, u članku se govori i o austrijskom parničnom postupku iz ugla načela dispozitivnosti u različitim fazama postupka, čime se uspostavlja veza s našim parničnim postupkom, koji se, kako to autori zaključuju, tradicionalno baštini na rješenjima austrijskog parničnog postupnika.

U rubrici Zakonodavne projektne aktivnosti objavljujemo tekst o stručnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnom okupljanju Federacije Bosne i Hercegovine, koja je održana 19. decembra 2022. U članku se iznose aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo pod nazivom: “Bringing Federation of Bosnia and Herzegovina Draft law on freedom of assembly in the line with international standards.” Projekat je podržan od strane Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) i Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Primarni cilj projekta je bio da doprinese usaglašavanju Nacrta zakona s međunarodnim i evropskim standardima u oblasti slobode okupljanja, prvenstveno sadržanim u smjernicama Venecijanske komisije i OSCE/ODIHR-a. Nacrt zakona, kako je to pokazalo provedeno istraživanje, sadrži neobično veliki broj odredbi koje su suprotne međunarodnim standardima i ne nude najviši nivo međunarodno priznatog prava na slobodu okupljanja (kako se to traži u čl. II 2 st. 1 Ustava FBiH). S tim u vezi, u ovom izvještaju preneseni su zaključci koji su rezultat stručne rasprave, među njima i onaj o donošenju okvirnog zakona o slobodi javnog okupljanja, kojim bi se utvrdili minimalni standardi u uživanju ovog prava, imajući u vidu proces evropskih integracija i izvršavanje obaveza u tom procesu.

Na stranicama našeg časopisa, kao i ranije, možete pročitati prikaze publikacija štampanih u Bosni i Hercegovini. Ovaj put riječ je o prikazima knjiga “Opće upravno pravo“ autora Fuada Puriševića i „Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: perspektiva Bosne i Hercegovine“ autorice Jasminke Džumhur.

Pregled sudske prakse je bogat i obuhvata judikaturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Evropskog suda za ljudska prava te praksu Suda Evropske unije. Kao i ranije, prvi ovogodišnji dvobroj obuhvata pregled sadržaja časopisa uz Registar autorica i autora koji su svojim raspravama doprinijeli razvoju pravne teorije i prakse u 2022. godini.

Završavajući ovu uvodnu riječ želim naglasiti da je Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, a na inicijativu Redakcije časopisa, preduzelo potrebne korake kako bi časopis, u punom tekstu, bio dostupan na online platformi u svrhu boljeg pristupa javnosti.

Glavna i odgovorna urednica

Prof. em. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Natrag