Nadležnost - Federalno ministarstvo pravde

U Upravnom inspektoratu obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad radom federalnih tijela uprave i propisa o sustavu uprave i upravnog poslovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor u pogledu ostvarivanja prava i pravnih interesa i izvršavanja obaveza građana, poduzeća (društava), ustanova i drugih pravnih osoba u upravnom postupku; primjene propisa koji se odnose na organizaciju i način rada federalnih organa uprave i federalnih ustanova; radnih odnosa u federalnim organima uprave i ustanovama i ispunjavanje uvjeta službenih osoba koje rade na poslovima upravnih rješavanja u institucijama koje imaju javne ovlasti; rješavanja upravnih stvari u propisanim rokovima; pravilnosti primjene propisa o upravnom postupku; načinu prikupljanja dokaza u upravnom postupku, a posebno dokaza koji se pribavljaju po službenoj dužnosti; pružanje pravne pomoći građanima, poduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama u upravnim postupcima; vođenje evidencije o upravnim predmetima i primjeni propisa o uredskom poslovanju.