Ispit za zemljišno-knjižne ref. - Federalno ministarstvo pravde

Ispit za zemljišno-knjižne referente

Temeljem članka 6. Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/03), zemljišnoknjižni referent može biti diplomirani pravnik s položenim stručnim ispitom za zemljišnoknjižnog referenta. Stručni ispit za zemljišnoknjižnog referenta polaže se pismeno i usmeno pred ispitnom komisijom koju imenuje federalni ministar pravde. 

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata. Pismeni zahtjev podnosi se Federalnom ministarstvu pravde, a uz zahtjev se prilaže:
 
1.    diploma o završenom pravnom fakultetu, odnosno uvjerenje o završenoj školskoj spremi;
2.    uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili o položenom stručnom ispitu za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3.    uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu od najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima visoke školske spreme sukladno članku 7. Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta.
 
Ministarstvo rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju uvjete, te pismeno obavještava kandidate o terminu održavanja ispita.
 
Ispit se polaže u okviru Programa stručnog ispita za zemljišnoknjižne referente koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 53/06), a koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet.
 
Sukladno članku 17a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta, troškove polaganja stručnog ispita i polaganja popravnog ispita za kandidate koji se nalaze u radnom odnosu u zemljišnoknjižnom uredu općinskog suda snosi taj sud, dok preostali zainteresirani kandidati troškove snose lično.
 
Iznos od 400,00 KM (četiri stotine KM),po kandidatu, za polaganje stručnog ispita za zemljišnoknjižnog referenta potrebno je uplatiti na: Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde), na račun broj 338-900-22115294-91 kod Unicredit zagrebačke banke, vrsta prihoda 722591, općina 077, proračunska organizacija 1501001, svrha doznake: Uplata za polaganja stručnog ispita za zemljišnoknjižnog referenta.
U slučaju popravnog ispita kandidati su dužni uplatiti iznos od 200,00 KM (dvije stotine KM) na: Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde), na račun broj 338-900-22115294-91 kod Unicredit zagrebačke banke, vrsta prihoda 722591, općina 077, proračunska organizacija 1501001, svrha doznake: Uplata za polaganja popravnog stručnog ispita za zemljišnoknjižnog referenta.
Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati dostavlja se tehničkom tajniku Povjerenstva neposredno prije pristupanja ispitu.