Ispit za zatvorsku stražu - Federalno ministarstvo pravde

Ispit za zatvorsku stražu

Na osnovu člana 138. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 44/98, 42/99 i 12/09) stručni odgajateljski ispit i stručni ispit zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora dužni su polagati odgajatelji i osobe koje se prvi put primaju u službu osiguranja kao pripravnici stražari. Pripravnik je dužan u roku od tri mjeseca po isteku pripravničkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za zvanje stražara. Stručni odgajateljski ispit i stručni ispit zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora polaže se usmeno pred komisijom koju imenuje federalni ministar pravde.

Ispit se polaže u okviru Programa stručnog odgajateljskog ispita i stručnog ispita zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca – stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/04) a koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet.
 
Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata koji se podnosi ustanovi u kojoj je kandidat zaposlen. Pismeni zahtjev podnosi se Federalnom ministarstvu pravde, a uz zahtjev se prilaže:
 
·         Uvjerenje o završenoj školskoj spremi;
·         Uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu i
·         Uvjerenje o uspješno završenoj praktičnoj obuci pripravnika – stražara.
 
Ministarstvo rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju uslove, te pismeno obavještava kandidate o terminu održavanja ispita.
 
Na osnovu člana 22. Pravilnika, troškove polaganja stručnog ispita snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen. U slučaju popravnog ispita iz jednog ili dva predmeta, kandidati su dužni uplatiti iznos od 100,00 KM po predmetu na 3389002211529491 u korist Federalnog ministarstva financija/finansija – kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, budžetska organizacija 1501001, vrsta prihoda 722591 (svrha doznake: Uplata za polaganje stručnog odgajateljskog i ispita zatvorskih policajaca – stražara).