Ispit za vještake - Federalno ministarstvo pravde

Ispit za vještake

Za vještaka se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

a)    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b)    da ima odgovarajuće iskustvo i stručno zvanje u određenoj oblasti;
c)     da ima odgovarajuću školsku spremu;
d)    da je osoba sa dokazanim profesionalnim sposobnostima koja uživa reputaciju pažljivog, objektivnog i ekspeditivnog stručnjaka u određenoj oblasti i
e)    da je osoba koja se odlikuje integritetom i visokim moralnim kvalitetima.

Federalni ministar pravde objavljuje javni poziv za imenovanje vještaka u „Službenim novinama Federacije BiH“, u tri najtiražnije dnevne novine koje se distribuiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Kandidat za imenovanje vještaka dužan je u zahtjevu navesti naučnu oblast kao i užu specijalnost za koju podnosi zahtjev za imenovanje.

Uz zahtjev za imenovanje vještaka kandidat je dužan priložiti:
a)    iscrpnu biografiju;
b)    dokaze o ispunjavanju uslova za imenovanje, uključujući objavljene naučne radove, dokaze o učestvovanju u organizovanim oblicima usavršavanja;
c)     najmanje tri pisma preporuke predsjednika sudova, sudija ili tužioca pred kojima je podnosilac zahtjeva eventualno obavljao ranija vještačenja ili rukovoditelja naučnih ili drugih institucija i ustanova, odnosno drugih pravnih licau kojima je podnosilac zahtjeva radio ili radi, odnosno za koje je obavljao stručne poslove;
d)    popis posljednih deset predmeta u kojima je obavljao poslove vještaka, ukoliko je te poslove već obavljao.

Komisija vrši kvalifikacijsko testiranje kandidata.

Vještaka rješenjem imenuje i razrješava federalni ministar pravde, na prijedlog Komisije.

Vještak se imenuje na period od šest godina.