Impressum - Federalno ministarstvo pravde

UDC 34                                                                                                             ISSN 0555-0092             

                                                                                                               

ČASOPIS PRAVNA MISAO FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

LIV – 2023.

JOURNAL LEGAL THOUGHT OF THE FEDERAL MINISTRY OF JUSTICE

LIV – 2023.

Izdavač

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

ZAVOD ZA JAVNU UPRAVU

www.fmp.gov.ba

Redakcija časopisa/Editoral Board Members

doc. dr. Enver Išerić (Zavod za javnu upravu), prof. dr. Alena Jurić (Pravni fakultet sveučilišta u Mostaru), akademik Mirko Pejanović (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine), prof. dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet Univerizitet u Sarajevu), Krešimir Zubak (Odvjetnik).

Međunarodni redakcijski odbor/International Editoral Board Members

Prof. dr. Katja Filipčič (Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani), prof. dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. Jelena Simić (Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu), prof. dr. Tomislav Borić (Pravni fakultet Univerziteta u Grazu).

Glavna i odgovorna urednica/Editor-in-Chief

Prof. em. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić (Univerzitet u Sarajevu)

Izvršne urednica/Editorial Board Secretary and Contact Person

Bojana Todorović 

Tehničko uređenje

Grafičko rješenje: Ice-net d.o.o. Sarajevo

 

Časopis „Pravna misao“ indeksira se u međunarodnim referentnim bazama  Legal Source (EBSCOhost) i uvršten je u Ulrichweb Global Serials Directory.